Web Developer.

PHP, MySQL, jQuery, CSS, Symfony2 & Doctrine